Annons

Du är här

Byggnadsnämnden – kommunens egen struts

Publicerad15 juni 2007  Text Göran Schnell

Debatt

Tillsynen i byggprocessen fungerar inte som den ska idag. Det får till följd att många brandskyddsbrister inte uppmärksammas förrän i samband med tillsyn enligt LSO. Det är dags att kommunerna axlar sitt tillsynsansvar och börjar använda den kompetens som finns tillgänglig.

Tänk om Bilprovningen utövade tillsyn av bilars trafiksäkerhet på samma sätt som många kommuner sköter tillsyn av byggprojektens brandsäkerhet! Då skulle det för bilägarens del räcka att lämna in ett verkstadsdokument om att allt var ok. Bilprovningen skulle slå på en »inkommandestämpel« och skicka räkning till bilägaren. Allt skulle vara frid och fröjd ända till den dag polisen stoppar bilen och meddelar körförbud eller tilldelar böter på grund av fordonets bristande trafiksäkerhet.

Så här fungerar det i många kommuner. Byggnadsnämnden som genom sin tillsynsverksamhet ska kontrollera/övervaka byggnadsverksamheten inom bland annat brandsäkerhetsområdet utför ingen som helst granskning av de handlingar som kommer in.

Byggnadsnämnden stoppar, precis som strutsen, huvudet i sanden och låtsas att kraven om brandsäkerhet inte behöver tillsynas i byggprocessen.

Enligt plan- och bygglagen (pbl) ska det i varje kommun finnas en nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och som har det närmaste inseendet över byggverksamheten. Vid byggsamråd ska man gå igenom de åtgärder för besiktning, tillsyn och kontroll som är nödvändiga för att byggnadsverket ska kunna antas uppfylla byggnadsverkslagens (bvl) tekniska egenskapskrav.

Vad innebär orden »inseende«, »besiktning«, »tillsyn« och »kontroll«?

En ordbok ger följande betydelse:

  • Inseende: tillsyn, uppsikt
  • Besiktning: granskning utförd av myndighet eller besiktningsman
  • Tillsyn: övervakning, uppsikt, kontroll
  • Kontroll: granskning, övervakning, tillsyn

Tillsyn över efterlevnad av en lag utövas av den som lagstiftaren utser. Byggnadsnämnden utövar tillsyn över efterlevnaden av pbl och ska därmed vid byggsamråd utföra en myndighetsgranskning av det projekterade byggnadsverket. Granskningen ska bland annat avse bedömning av byggnadsverket om det uppfyller de fem tekniska egenskapskraven i fråga om brandsäkerhet.

Hur sköter byggnadsnämnden tillsynen över efterlevnaden av PBL och BVL?

Jag vill påstå att i många kommuner utövar byggnadsnämnden inte alls någon tillsyn av brandsäkerheten i projekterade byggnadsverk. Det får till följd att många brandskyddsbrister inte uppmärksammas förrän tillsyn utförs enligt lagen om skydd mot olyckor (lso). Att i förvaltningsskedet åtgärda sådana brister innebär många gånger ökade kostnader för den enskilde fastighetsägaren. Sådana uppenbara brister ska självklart uppmärksammas redan i byggprocessen.

Hur ser ansvarsfördelningen ut?

Byggnadsnämnden ska ha tillsyn/uppsikt över byggnadsverksamheten.

Byggherren ansvarar för att kraven om brandsäkerhet uppfylls och ska se till att en brandskyddsdokumentation upprättas. Byggnadsnämndens roll är att bestämma projektets kontrollbehov.

Kommunen ska, enligt lso, se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder. Lso-tillsyn utförs i förvaltningsskedet, det vill säga när en byggnad tagits i bruk och verksamhet startats upp.

Vid lso-tillsyn värderas brandskyddet utifrån skälighetsprincipen och de krav som anges i 2:2 lso. Det finns inga föreskrifter som reglerar vad som är skäligt brandskydd, men brandskyddet ska vara tillräckligt bra utifrån de risker som verksamheten genererar.

Avsaknaden av detaljreglerande föreskrift innebär att den som utför lso-tillsyn måste ta hjälp av referenssystem i sin värdering av brandskyddet. Den säkerhetsnivå som anges i bvl och dess föreskrifter utgör ett referenssystem utifrån vilket det tekniska brandskyddet bedöms.

Vad gör vi åt den uteblivna brandsäkerhetstillsynen i byggprocessen?

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (mbr) har utarbetat en metod vars syfte är att likrikta de säkerhetskrav som kommunen som helhet riktar mot den enskilde inom nämnda lagstiftningsområden. Syftet är att underlätta för den enskilde. Metoden går i huvudsak ut på att stödja byggnadsnämnden i dess »brandsäkerhetstillsyn« i byggprocessen, det vill säga bistå byggnadsnämnden i dess tillsyn/uppsikt över byggnadsverksamheten enligt pbl.

Mbr ska uppmärksamma byggnadsnämnden på projekteringsbrister och föreslå lämplig kontrollnivå. Uppdraget utförs genom att byggprojektets brandskyddsdokumentation granskas, ett skriftligt yttrande sammanställs och lämplig kontrollnivå föreslås. Om byggnadsnämnden önskar deltar mbr även vid byggsamrådet.

Det som gör metoden unik är framför allt tydligheten i hur projekteringsbrister redovisas och hur dessa påverkar säkerhetsnivån.

För närvarande har samarbetet med byggnadsnämnden avbrutits på grund av oenighet kring hur uppdraget ska finansieras. Det innebär enligt min mening att byggnadsnämnden inte längre har något inseende över brandsäkerheten i byggnadsverksamheten.

Denna styvmoderliga hanteringsform kan inte vara lagstiftarens andemening. Sorgligt nog är det inte bara byggnadsnämnden i mbr:s medlemskommuner som har detta strutsbeteende, det finns i de allra flesta kommuner!

Det är dags för kommunerna att axla hela sitt tillsynsansvar och börja använda den kompetens som finns tillgänglig i den kommunala organisationen. Värdering av brandskyddsprojektering bör vara en självklar del av byggnadsnämndens tillsyn. Pbl är glasklar. Byggnadsnämnden ska med stöd av pbl tillsyna att byggherrarna uppfyller de fem brandtekniska egenskapskraven!

Nummer 4—2007

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 4—2007.