Annons

Du är här

Cellplast – en tickande bomb

Publicerad17 juni 2011  Text Karin Wandrell

Teknik och byggnad

Isolering med cellplast blir allt vanligare och används bland annat i tak i industribyggnader och i prefabricerade väggelement. Detta trots att cellplast både bidrar till ett snabbt brandförlopp och kan innebära fara för räddningspersonalen.

Fördelarna med cellplast är att den är både lättare och billigare än mineralullsisolering. Den stora nackdelen är att den är brännbar. Det effektiva värmevärdet för cellplast motsvarar det för bensin och materialet kan börja smälta redan vid cirka 100 grader Celsius.

Det förekommer konstruktionslösningar för tak med cellplast omsluten av mineralull.  Lösningarna är dock inte validerade genom testning eller på annat sätt.

Ville Bexander, brandingenjör och rådgivare inom byggnadstekniskt brandskydd på Brandskyddsföreningen, har fördjupat sig i problemen kring cellplast.

– Det man kan konstatera är att kunskapen om cellplastisoleringens brandegenskaper är bristfällig i byggbranschen. Många av de bränder som har uppstått har gjort det under byggtiden. Cellplast bidrar till ett snabbt brandförlopp och ger en omfattande rökutveckling. Dessutom kan smält brinnande cellplast innebära fara för räddningspersonalen. Redan idag är personal från räddningstjänster som varit involverade i cellplastbränder engagerade på olika sätt för att förbjuda materialet.

Saknas skydd

Även om cellplast omsluten av mineralull troligtvis är brandsäkrare än lösningar med enbart cellplast är de antagligen inte lika brandsäkra som lösningar där enbart mineralull används som isolering. Men utan testning, statistiska underlag eller annan validering går det inte att fastställa.

– Lösningarna som föreslås ger inget skydd under själva byggskedet då cellplastisoleringen är exponerad, säger Ville Bexander. Det krävs dessutom att lösningarna utförs noggrant, utan sprickor eller skarvar där luft, brandgaser eller smält cellplast kan transporteras. Något som kan vara svårt att garantera då montering inte alltid sker enligt instruktionerna.

Enligt BBR, Boverkets byggregler, kan plastbaserade isoleringsmaterial på tak och väggar användas i vissa byggnader trots att de försvårar räddningsinsatsen och kan ge irreversibla brandskador i byggnadskonstruktionen. Dåvarande Räddningsverkets utredning 2008 av tio bränder med brännbar isolering visade på snabb brandspridning och att de var svårsläckta med antändning både ut- och invändigt. Det rörde sig ofta om friliggande brännbar isolering och platsen var ofta en byggarbetsplats. Gemensamt för bränderna var också att de gav stora egendomsskador.

I Räddningsverkets rapport »Isolering av plastmaterial (EPS)« från 2008 konstateras bland annat: »De som beställer materialet är också förvånansvärt okunniga om hur materialet brinner. En del tror att det är självslocknande och andra tror att det bara smälter. Vissa menar att det är ofarligt eftersom det är tillåtet«. De påpekade också att: »Det är uppenbart att byggarbetare av olika slag inte känner till brandriskerna.«

Boverket prioriterar skydd för pe­r­­­son­skador vid brand och BBR anger endast en miniminivå på brandskydd. Det är upp till byggherren själv att avgöra nivån på sitt egendomsskydd.

– Byggnader får alltså totalskadas vid en brand, konstaterar Ville Bexander. Brister i brandskyddet i byggprocessen kan bero på flera saker, till exempel att många byggherrar är okunniga eller omedvetna om brandrisker, att anlitade brandkonsulter får i uppdrag att strikt följa kraven i BBR men inget mer eller projektledare som pressas till kostnadsbesparingar.

Anlagd brand vanligast

Lennart Månsson är brandutredare vid Räddningstjänsten Östra Götaland och berättar att Norrköping har haft flera cellplastbränder. Under bygget av Louis De Geer Konsert & Kongress 1995 tände någon på två pallar med cellplast. Hela centrum dränktes in i tjock svart rök. Det blev inga stora skador men det var en mycket spektakulär brand.

– Anlagda bränder är vanligast. Jag har frågat runt men  inte hittat något fall där en cellplastbrand har haft en naturlig orsak, säger Lennart Månsson. Cellplasten förvaras utomhus, antingen på pallar med skyddsplast runtom eller löst. Eftersom de inte är inlåsta är cellplastelementen lätta att få tag på. De kan också blåsa omkring på byggen.

Under åren 1995–2010 har Norrköping haft fyra cellplastbränder. De har antingen varit anlagda eller orsakats av gnistor från verktyg under heta arbeten.

– Från räddningstjänstens sida anser vi att cellplast inte är bra ur brandsynpunkt. Det finns problem med att släcka och branden utvecklar enormt mycket rök och värme. Det går inte att gå nära. Inomhus får man också beakta hållbarheten och risk för ras, säger Lennart Månsson. Det finns andra material med samma egenskaper som inte är lika brandfarliga.

Vid en anlagd brand, där en pall med frigolitskivor som stod på en lastkaj tändes på, slutade det med att hela huset brann ned. Efter den branden bestämde sig räddningstjänsten för att provelda materialet tillsammans med polisen.

– Vi samlade ihop motsvarande mängd frigolit, cirka 1–1 ½ kubikmeter, la det i en container på övningsfältet och tände på. Brandförloppet var mycket snabbt, containern blev helt rödglödgad på utsidan, och det var svårt att nå fram på grund av den tjocka svarta röken. Av frigoliskivorna fanns det bara en liten svart fläck kvar efteråt.

Påverkar byggnadskonstruktionen

Den senaste branden inträffade i september 2010 då någon tände på ett par frigolitskivor som placerats mellan en container och en husvägg i Norrköpings industrilandskap. Tegelbyggnaden med putsad fasad blev totalförstörd och är nu riven.

– Putsen på brandsidan ramlade ner och lågorna tangerade takfoten 8–10 meter upp vilket gjorde att det utvecklades till en vindsbrand, säger Lennart Månsson. Problemet med cellplast jämfört med annat byggmaterial är just att vem som helst kan flytta runt det, trycka in det mot husväggar etcetera. Sandwichkonstruktionen, med cellplast i mitten omgärdat av obrännbart material, påverkar även byggnadskonstruktionen.

Under bygget av den nya idrottsplatsen i Norrköping 2008 tändes ett par pallar med cellplast på. Betongen och bjälklaget ovanför pallarna sprack vilket ledde till merarbete eftersom man inte vågade slutföra bygget utan att kontrollera att konstruktionen höll.

Inte heller försäkringsbranschen i stort är förtjust i cellplast men man förbjuder det inte. Det kan dock påverka premien som blir högre.

– Försäkringsbolagen har ett gemensamt klassificeringssystem för byggnader och byggnadsmaterial där cellplast klassas som sämst, berättar Hans-Eric Zetterström, Länsförsäkringar.

Den slutliga premien för industrier tar hänsyn till ett tiotal olika faktorer varav byggnadsmaterial är en. Hur mycket användandet av cellplast påverkar den slutliga premien är upp till respektive försäkringsbolag att besluta.

– Cellplast är bensin i fast form och gör att en liten delskada slutar i en totalskada, säger Hans-Eric Zetterström. Det gör att hela byggnaden måste rivas och att det sedan måste byggas nytt, vilket har stor påverkan på bland annat miljön.

»Det man kan konstatera är att kunskapen om cellplast­isoleringens brand­egenskaper är bristfällig i byggbranschen.«

Nummer 4—2011

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 4—2011.