Annons

Du är här

Behövs nya regler för cellplast?

Publicerad19 oktober 2012  Text Lotta Fredholm

Forskning

Brandskyddsföreningen lyfter frågan om hur konstruktioner med cellplast testas i dag och efterfrågar stramare byggregler. SP och Boverket anser dock att dagens tester och regler räcker, men hänvisar till behovet av ny forskning och bättre information.

Det senaste året har det skett ett antal bränder i höga hus där cellplast har varit involverat. I den franska staden Roubaix brann ett 18 våningar högt shoppingcenter och i Istanbul eldhärjades ett 72 våningar högt hus. I Sverige förvandlades under några timmar i mars 12 lägenheter i Trollhättan till aska.

Detta har gjort att materialet cellplast åter är i hetluften. I dag används cellplast som isoleringsmaterial inuti väggar. Materialet är lätt, smidigt att arbeta med men också lättantändligt.

Vid SP:s (Sveriges Tekniska forskningsinstitut) enhet för Brandteknik provas de fasadsystem som ska användas i svenska byggnader och Björn Sundström, enhetschef vid SP Brandteknik, anser att testerna är bra.

– Vi använder till skillnad från många andra europeiska länder fullskaletester vilket är nödvändigt för att korrekt kunna bedöma brandens dynamik, säger han.

En provning innebär att man enligt Boverkets regelverk bygger upp en sju meter hög och fyra meter bred testfasad. I dess nedre kant simuleras ett fönster, ur vilket den noggrant anlagda branden ska sprida sig. Branden uppstår genom att 60 liter heptan antänds, en vätska som till sina brandegenskaper liknar bensin. Denna brand ska motsvara ungefär en övertänd brand i ett rum där lågor slår ut genom fönstret och slickar fasaden. Brandbelastningen motsvarar då energi motsvarande 75 MJ (megajoule) per kvadratmeter. Under de 20 minuter det brinner bedöms hur fasaden står emot denna påfrestning, dels genom mätningar av temperaturstegringen, dels genom att studera vilka skador som uppstår.

– Uppvisar fasaden brandspridning visar det att den inte höll måttet, säger Björn Sundström.

Generellt problem

Finns då risk att produkten bedöms som mer brandsäker än den verkligen är, med tanke på att den inte alltid behandlas korrekt ute på byggarbetsplatser?

– Det är ett generellt problem för alla tester, provningsresultatet förutsätter att produkten i verkligen hanteras och monteras på det sätt tillverkaren föreskriver och som tillämpades vid provningstillfället. Det är därför viktigt att kvalitetskontrollen på bygget sker som den ska, säger Björn Sundström.

Han berättar att man från SP Brandtekniks sida har lämnat in flera ansökningar om projektstöd inom detta område, bland annat tillsammans med Brandskyddsföreningen och räddningstjänster. Syftet är att kartlägga erfarenheter från svenska cellplastbränder, hur de uppkommer, vilka svårigheter som finns och även konstruktionsdetaljer.

Björn Sundström beskriver en storbrand i Dubai, där branden mycket snabbt spred sig uppåt i ett höghus, men inuti väggarna.

– Det är angeläget att studera brand inuti sandwichpaneler och ge räddningstjänsten verktyg att hantera situationen, få en uppfattning om hur stor branden kan bli och beräkna vad som händer högre upp i huset, säger han.

Modifiera egenskaperna

En annan väg att skapa mer brandsäkra fasader är att modifiera cellplastens egenskaper och det finns i dag företag som arbetar med tekniska lösningar för att minska cellplastens brandbenägenhet.

– Ett bra initiativ, som det vore lovvärt om fler företag kunde ansluta sig till, säger Cecilia Uneram, brandingenjör vid Brandskyddsföreningen.

För att väggen, trots att den innehåller cellplast, ska uppfylla de krav som i dag ställs på brandsäkerhet krävs enligt Boverkets regler att cellplasten på båda sidor isoleras med ett icke antändligt material. Det kan exempelvis vara gipsplattor på insidan och puts på utsidan om det handlar om en fasad.

I dagens regelverk anges att branden inom en viss tidsrymd inte ska sprida sig mellan så kallade brandceller eller mellan byggnader. Dock saknas regler för hur väl bygget ska motstå brand under själva byggprocessen och brand som kommer utifrån samt – inte minst – inifrån konstruktionen kommande brand. Det var sannolikt så branden i Trollhättan som nämndes inledningsvis uppstod: troligen var det ett elektriskt fel som orsakade brand inuti väggen och branden spred sig snabbt i isoleringen som bestod av cellplast.

– Brandskyddsföreningen jobbar vidare och driver frågan om att skärpa byggreglerna gällande brandspridning inne i väggar och i fasad, samt skydd mot utvändig brand. Vi vill också verka för utveckling av nya testmetoder för fasader samt bättre och mer information och utbildning till byggarbetare. Dessutom efterlyser vi riktlinjer för hur brännbar isolering ska förvaras, särskilt cellplast, säger Anders Bergqvist, vd för Brandskyddsföreningen.

Ingen skärpning av regelverket

I dag finns dock inga planer på att skärpa regelverket, enligt Caroline Bernelius Cronsioe, brandingenjör vid Boverket.

– Vi följer naturligtvis utvecklingen men det är inte aktuellt med några ändringar nu, säger hon.

Byggreglerna är materialneutrala och detaljreglerar inte användningen av olika material, utan det är byggherrarna som väljer lösningar som ska säkerställa att kraven uppfylls.

– Regler är också en sista utväg och istället kan tydligare information vara ett sätt att se till att reglerna verkligen följs ute på byggarbetsplatserna, säger Caroline Bernelius Cronsioe.

Michael Strömgren, brandingenjör på SP, är inne på samma linje. Han deltog i arbetet med att se över och förnya byggreglerna och säger att visst förekommer det bränder där cellplast är involverat, men att det i dagsläget inte går att säga om det är fel på regelverket eller om det snarare beror på att man byggt fel.

– Cellplast är inte utan risker och materialet måste behandlas med respekt. Det finns sätt att bygga med materialet på ett brandsäkert vis, men här krävs bra kontroll hos byggherrarna och bra kontroll av utförandet. Här kan information och bättre tillsyn från kommunerna vara en väg att gå, säger han.

»Provningsresultatet förutsätter att produkten i verkligen hanteras och monteras på det sätt tillverkaren föreskriver och som tillämpades vid provningstillfället.«

Nummer 6—2012

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2012.