Annons

Du är här

Framtidens brandbefäl – en viktig del i en hög brandsäkerhet

Publicerad18 januari 2013  Textmup

Brandskyddsföreningen efterlyser en kompetensutvecklingstrappa för brandbefäl för att skapa en långsiktigt hållbar räddningstjänst i Sverige.

Brandbefälet borde vara en viktig och självklar del i ett väl utvecklat säkerhetsarbete. Dagens och morgondagens brandbefäl måste stå väl rustade för det säkerhetsarbete som ska genomföras i våra kommuner. Alla Sveriges invånare ska ha ett likvärdigt skydd mot olyckor. Vår tolkning av detta är att kommunen ska säkerställa att säkerhetsarbetet i kommunen genomförs på ett sådant sätt att säkerheten i Luleå är lika hög som i Karlskrona. Den lokala riskbilden bör vara vägledande för den kapacitet och den förmåga som den kommunala räddningstjänsten ska dimensioneras för. Det är en trovärdighetsfråga att räddningstjänsten bedrivs på motsvarande nivå, på ett likvärdigt sätt, runt om i Sveriges kommuner.

Tydliga riktlinjer

Hur kan man då säkra detta? Vi tror att det behövs tydliga riktlinjer för att matcha den förmåga som är nödvändig för den aktuella riskprofilen. Brandbefälets utveckling måste formeras efter en tydligare kompetensutvecklingstrappa. Det bör också öppnas för kompetensutveckling som kan sättas samman från olika utbildningsproducenter så som räddningsskolor, högskolor, universitet, med mera. Tydliga och uttalade nivåer på förmåga och kompetens är ett viktigt led i en kvalitetssäkringsprocess. Det är hög tid att svensk räddningstjänst påbörjar ett gemensamt arbete för att skapa dessa tydliga nivåer för det arbete som utförs inom den kommunala räddningstjänsten. Detta är ett viktigt steg för att skapa en långsiktigt hållbar räddningstjänst i Sverige. Somliga kommuner har redan tagit många steg inom detta område, men den nationella samordningen saknas. Det skulle behövas en tydlig part som går in och ger en tydlig plattform för detta arbete.

Frågan om kvalitetssäkring har lyfts vid flera tillfällen och på lite olika sätt och inom olika områden. MSB anordnade till exempel en workshop förra våren tillsammans med SIS för att diskutera standardisering inom området samhällssäkerhet. Här vore önskvärt att »någon« tar sig an detta arbete som en form av processägare, och blir huvudman för allt kvalitetsarbete inom samhällsskydd och beredskap. Men så ser kanske inte förutsättningarna ut idag, det får kanske snarare handla om att vi tillsammans drar våra strån till stacken. Var och en på sitt sätt och med sina möjligheter. Om inte annat i avvaktan på att någon part kan samordna arbetet. Det ena behöver inte utesluta det andra, en aktör kan ta fram en norm, standard eller motsvarande och en annan kan utföra den oberoende granskningen, certifieringen eller motsvarande. Det kommer att behövas olika bitar för att tillsammans skapa ett bra kvalitetspussel över bilden »hög brandsäkerhet«.

Vad kan du bidra med?

Inom Brandskyddsföreningen har vi funderat över vilka »strån« vi förfogar över och hur vi kan bidra till det strukturerade kvalitetssäkringsarbetet. Vi har identifierat möjligheterna att genomföra denna process med våra restvärdeledare. Vi kommer under 2013 att arbeta fram tydliga beskrivningar av restvärdeledararbetet och de krav som finns på denna verksamhet. Utifrån detta arbete avser vi sedan att låta en utomstående part certifiera våra restvärdeledare. Vad kan du och din organisation bidra med?

Anders Bergqvist, vd Brandskydds­föreningen
Cecilia Uneram, rådgivare, Brandskydds­föreningen 

Nummer 1—2013

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2013.