Annons

Du är här

Cellplast ger ökad brandrisk!

Publicerad5 september 2014  Text Cecilia Uneram

Debatt

Användningen av EPS-cellplast har ökat med 98 procent på tio år. Cellplast är brandfarligt och bidrar till en ökad brandrisk. En risk som Brandskyddsföreningen anser är alltför stor. Den utveckling vi ser leder till att personsäkerheten försämras och de ekonomiska konsekvenserna vid en brand ökar drastiskt.

Cellplast är ett samlingsnamn för en rad olika isoleringsmaterial i plast. Av dessa är EPS, expanderad polystyren, den vanligast förekommande och det är också den cellplast som har sämst brandegenskaper. EPS deformeras redan vid en så låg temperatur som 70–80°C och smälter vid 150°C, vilket gör att det rinner iväg och skapar pölbränder. Vid brand utvecklar EPS jämförelsevis 3–4 gånger mer rök än trä, vilket snabbt leder till att sikten blir dålig och medför utrymningssvårigheter.

EPS-cellplast har många goda egenskaper där isoleringsvärdet och priset brukar anges som dess största fördelar. Det är dyrare att bygga med brandsäkrare isolering, som dessutom har ett sämre isoleringsvärde, vilket resulterar i att många väljer EPS. Det som inte tas med i beräkningen är en dyrare försäkringspremie samt en betydligt mer sårbar verksamhet, där konsekvensen av en brand blir större.

Risker

Många tror att materialet är säkert eftersom det är tillåtet, men som materialet används idag utgör det en stor brandfara. Säkerheten bygger på att allt är perfekt, att det byggs exakt så som det är testat, att det är underhållet och oskadat och att ingen tändkälla tar sig förbi de skyddande ytskikten. 

De vanligaste brandorsakerna är heta arbeten, elfel och anlagd brand. För att uppnå ett bättre brandskydd borde alla former av hetarbeten i kombination med cellplast tas bort. Eldragningar i själva cellplastisoleringen borde inte tillåtas och byggnader borde vara konstruerade för att klara av de mest sannolika anlagda bränderna. Tyvärr finns idag stora kunskapsbrister kring hur en cellplastisolerad fastighet ska skötas.

Hela kedjan, det vill säga alla ifrån tillverkare, försäljare, konstruktörer, transportörer, byggare och fastighetsägare till förvaltare, fastighetsskötare och de som bor eller verkar i huset behöver ha goda kunskaper om EPS-cellplastens brandegenskaper.

Idag är marginalerna så pressade att samhällets lägstanivå nu ställs på sin spets. Samhället tar ansvar för personskyddet och miniminivån i byggreglerna sätts därefter. Vill man ha ett bra brandskydd och fullgott egendomsskydd behöver det byggas med en högre ambitionsnivå än vad byggreglerna anger. Kraven i byggreglerna är för låga i detta sammanhang och samhällets krav och tillsyn över tid har svårt att säkerställa att det brandskydd som en gång byggts in också behålls över tid.

Det ska inte behöva hända något innan åtgärder vidtas!

Den ökade användningen av EPS-cellplast gör att sannolikheten för bränder i hus konstruerade med cellplast ökar och därmed ökar också sannolikheten för en händelse där människor skadas eller omkommer. För att skapa ett bättre brandskydd är det att föredra att cellplaster får bättre brandegenskaper istället för att skydda sämre cellplaster med bättre ytskikt. I avvaktan på produktutveckling behöver andra riskreducerande åtgärder vidtas i mycket större utsträckning än vad som sker idag. Under de former som cellplast, och då särskilt EPS-cellplast, används idag avråder Brandskyddsföreningen från användning. Riskerna är för stora och kvalitetsäkringen i de olika leden är för dålig.

Cecilia Uneram,
Kommunikationschef,
Brandskyddsföreningen

Nummer 5—2014

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2014.