Annons

Du är här

Livsfarlig last

Publicerad27 november 2014  Text Karin Wandrell

Infrastruktur och transport

I juni 2013 välte en lastbil full med flytande ammonium­nitrat på Ängebyleden utanför Köping. Händelsen väckte stor uppmärksamhet nationellt, men tack vare ett snabbt och effektivt räddningsarbete kunde lasten bärgas utan problem.

Flytande ammoniumnitrat är oxiderande, vilket innebär att det kan avge syre eller annat brandunderstödjande ämne. Eftersom lastbilen i detta fall gick på diesel fanns det en överhängande risk för explosion.

– Ammoniumnitrat och diesel tillsammans är lika med dynamit, säger Morgan Palmquist på Försäkringsbranschens restvärderäddning, som blev inkallad till platsen via försäkringsbolaget ett par timmar efter det olyckan skett.

Ett värsta scenario hade varit brand och explosion, vilket hade inneburit ett livsfarligt läge för personalen på plats. 

– Så länge tanken var intakt fanns det en risk för explosion, men eftersom lastbilen låg som den gjorde blev bedömningen att läget var statiskt.

Innan bärgningsarbetet påbörjades valde bärgningsbolaget att skicka in en så kallad oktokopter, en radiostyrd helikopter utrustad med kamera, för att i realtid kunna se hur det såg ut på platsen.

– Det är egentligen bara en kamera som filmar. Vid sjukhusbranden i Karlstad använde vi en flygfarkost som dokumenterade och GIS-koordinerade all information. Farkosten tar högupplösta foton fortlöpande som sätts ihop till en ortomosaik med varje pixel på rätt plats. Det gör att det går att sätta markören på till exempel ett grenrör och se exakt var det finns genom koordinaterna. Men eftersom det krävs särskilda tillstånd och är dyrt är det inte något som räddningstjänsten använder sig av normalt, säger Morgan Palmquist.

Undanröja risker

Avåkningen skedde i en svag vänsterkurva och orsaken var troligen en tidigare skada på länkarmen på släpets framaxel.

– Den var rostig och brottytan var blank vilket tyder på att det fanns en spricka där innan, säger Morgan Palmquist.

När han anlände till platsen hade vägen spärrats av och ett bostadsområde i närheten utrymts. Både lastbil och släp hade omfattande skador och det hade skett mindre spill från båda tankarna. Ammoniumnitratet på marken hade övergått till fast form eftersom temperaturen hade svalnat. 

– Representanter från produkttillverkaren Yara, som besitter expertkunskaper när det gäller detta ämne, fanns på plats och tog ett stort ansvar. Eftersom bärgarna ansåg att lyftkuddar var alltför riskabelt bestämdes det att tankarna måste läktras (tömmas och föras över till ett annat kärl) innan bärgningen kunde ske.

För att undanröja tändkällor separerade räddningstjänsten dragbilen från tanken. Efter detta ansåg man att läget var stabilt och att det nu gick att ta hand om lasten. Tömningen av lastbilens tank började med att man läktrade vätskan från bottenventilen. Strategin var att rulla upp tanken i rätt läge allt eftersom. Därefter avsåg man att tömma släpvagnens tank via de mindre avluftningsrören.

Grävde grop för säkerhets skull

Det fanns en oro för att vätskan skulle hinna stelna innan arbetet kunde påbörjas, vilket ledde till upprepade temperaturkontroller samtidigt som rören och dess ventiler täcktes med isolering. 

När Morgan Palmquist var på väg hem klockan elva på kvällen fick han ett samtal från personalen på olycksplatsen. De hade då gjort bedömningen att risken för att vätskan skulle stelna var överhängande vilket i sin tur skulle leda till en komplicerad och dyr bärgningskostnad. Den alternativa lösningen – att låta vätskan rinna ut på marken – skulle innebära påföljder som miljöbrott vilket bärgaren inte ville riskera.

Lösningen, i samråd med Yara, blev att gräva en grop som täcktes med presenningar under manluckan för att fånga upp vätskan, något som senare visade sig inte behövas.

– Det var en bra lösning och en försiktighetsåtgärd som gjordes av respekt för ämnet även om det aldrig blev något läckage. 

Men det uppstår alltid kritiska faktorer och det var problem med att helt tömma lasten. Genom att kapa luftningsrören ville man försöka få ner vätskenivån under manluckenivå för att därefter kunna öppna och tömma varje fack. Just det momentet bedömdes vara en stor risk och därför startades räddningstjänstarbetet upp igen en kort stund under räddningsledarens befäl. 

– När vi väl öppnade manluckorna så låg nivån strax under vilket var mycket bra, säger Morgan Palmquist. Det innebar att tankvagnen kunde lyftas upp och den kvarvarande mängden vätska på mellan 500 och 1 000 liter sugas ut varefter tanken kunde spolas och saneras. Sedan återstod bara arbetet med att bärga bort fordonsdelarna och att återställa marken.

Enligt Morgan Palmquist ska man alltid hantera denna typ av olyckor med respekt och ta god tid på sig.

– Det gäller att inte göra några förhastade åtgärder och att ta hjälp av den expertis som finns.

Ammoniumnitrat

Ammoniumnitrat är ett salt som används bland annat som konstgödsel. Under normala förhållanden är saltet stabilt. Vid upphettning till över 300°C eller vid extremt kraftig mekanisk chock exploderar det under bildning av kväve, syre och vattenånga. Närvaro av oxiderbara ämnen, till exempel papper eller trä, ökar riskerna för explosion.

  • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser.
  • Ämnet reagerar häftigt med vissa baser och syror.
  • Ämnet kan självantända eller explodera vid kontakt med brännbara material eller oxidationsmedel.

Nummer 7—2014

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 7—2014.