Annons

Du är här

Simulerad kris gav nya lärdomar

Publicerad27 november 2014  Text Lotta Fredholm

Utbildning

Stadsdelen Södermalm i Stockholm och därmed Södersjukhuset står plötsligt utan vatten och sjukhusets alla patienter måste evakueras. Det var scenariot som utspelade sig vid Nordens största simuleringsövning.

Svenska akutsjukhus har beredskapsplaner för hur man ska hantera exempelvis en brand, eller situationen då en katastrof ger upphov till att många patienter samtidigt kommer in och har behov av vård. Evakueringsplaner, däremot, är ovanligare. 

– Övningen som skedde i mars i år på Södersjukhuset i Stockholm var initierad av Socialstyrelsen. Utifrån det vi lärt oss håller vi nu på att ta fram en detaljerad evakueringsplan som ska kunna användas även vid andra sjukhus, säger Ellinor Linde Blidegård, beredskapssamordnare vid Södersjukhuset. 

Hon var en av föreläsarna vid Brandskyddsföreningen och Föreningen för Sjukvårdssäkerhets tematräff Brandskydd inom vård och omsorg den 20–21 november i Göteborg.

Det kommer också att färdigställas en åttaminuters film från övningstillfället som ska förmedla känslan på plats.  

– En projektledare från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har arbetat med övningen under två års tid, vilket ger en uppfattning om hur mycket som krävs för att förbereda och genomföra en så storskalig övning, säger Ellinor Linde Blidegård.

Verklighetstrogen övning

För att övningen skulle bli så verklighetstrogen som möjligt inventerades alla patienter och all arbetande personal vid sjukhuset klockan 10 på förmiddagen en onsdag i november. Patienternas kön, ålder och diagnos, samt uppgifter om eventuellt behov av tolk samlades in. Vid övningen representerades sedan varje patient av ett plastkort.

Vid inventeringstillfället undersöktes även hur det såg ut med avseende på vårdplatser som kunde göras tillgängliga för de evakuerade patienterna, både inom Stockholms Läns Landsting och nationellt. 

Fastighetsförvaltaren Locum tog tillsammans med Stockholm Vatten fram ett scenario som innebar att sjukhuset skulle stå helt utan vattenförsörjning. Den tänkta situationen hade uppstått vid en arbetsplatsolycka vid ett bygge i Aspudden och beräknades ta flera dygn att reparera.

– Utan vatten måste sjukhusledningen snabbt fatta beslut om att evakuera alla patienter, eftersom det annars fort blir en ohållbar situation. Vid sjukhuset i Östersund, som drabbades av kontaminerat vatten och var tvungna att koka allt vatten, kunde man ändå spola i toaletterna, men utan vatten går inte det, säger Ellinor Linde Blidegård.  

Smidig evakuering målet

Själva övningen skedde i mars och deltagarna höll då till i Bergrummet under sjukhuset. Alla de inventerade patienternas plastkort – sammanlagt drygt tusen stycken – sattes upp på whiteboard-tavlor och utmaningen var att evakuera alla så smidigt som möjligt.

– Vid ett brandscenario är snabbheten avgörande, men här hade vi satt en gräns att det skulle ta 24 timmar, säger Ellinor Linde Blidegård.  

I övningen (som inom parentes sagt inte störde sjukhusets ordinarie arbete) deltog sjukvårdspersonal från samtliga kliniker, ambulansförare, räddningstjänst, militär och polis, personal från SOS-alarm, länsstyrelsen med flera. I katastrofledningen ingick 20 personer, bland annat sjukhusets vd och chefsläkare.

Patienterna, eller snarare deras plastkort, var prioriterade och sorterade efter vilken typ av vård de behövde. Vissa patienter kunde klara att själva ta sig till en vårdcentral, eller hem. Andra behövde visserligen flyttas, men slutdestinationen behövde inte vara en specifik avdelning utan de kunde tillfälligt vistas vid vilken sjukhusavdelning som helst, eller klara sig med äldrevård. De som var mest illa däran behövde dock specialistvård. Det kunde handla om ett för tidigt fött barn som behövde få vård vid en neonatalavdelning, eller en mycket svårt skadad person som behövde komma till en intensivvårdsavdelning.

Eftersom patienterna var inventerade, fanns det vid övningstillfället redan en prioritetsordning. 

– I ett skarpt läge är det inte så och det skulle kunna ta enormt mycket tid på riktigt, säger Ellinor Linde Blidegård.

Psykologisk utmaning

Att hantera just patienter är också en utmaning rent psykologiskt. 

– Patienterna är sjuka, de anhöriga är inte på plats och patienten kan känna sig ensam och är i en utsatt position. Vid en evakuering så kanske de flyttas långt bort, vilket gör att anhöriga har svårt att hälsa på, säger hon.

Denna fråga hanterades av sjukhusets kuratorer som i den kommande evakueringsplanen betonar vikten av strukturerat psykologiskt omhändertagande. 

Något som visade sig vara oväntat svårt var att få ner patienterna till avtransport. 

– Det tog lång tid att få iväg alla patienter, eftersom kommunikationen brast – framförallt med ledningen utanför sjukhuset och genom att man missförstod varandra. Det är inte på något sätt konstigt, utan belyser varför alla typer av övningar är så värdefulla, säger Ellinor Linde Blidegård.

På det stora hela anser hon dock att övningen gick bra – och att »det var spännande att få ihop en övning där 150 personer jobbar tillsammans«. Att patienterna representerades av kort minskade inte övningens värde utan den arbetande personalen engagerade sig helhjärtat i sina »patienter«.

Tydliga roller

Övningen är den största i sitt slag som skett i Norden. På plats fanns representanter för Socialstyrelsens motsvarighet i Island, Norge och Danmark, samt även beredskapssamordnare från andra landsting.

Under förberedelserna inför övningen krävdes mycket arbete och Ellinor Linde Blidegård pekar på vikten av tydlig kommunikation.

– Det var inte helt enkelt att få alla medarbetarna att förstå poängen med en sådan här övning, säger hon.

Även under övningen är tydlig kommunikation avgörande och i den nya evakueringsplanen kommer en viktig del vara att det på ett överskådligt sätt framgår vilka roller alla medarbetare har.  

– Målet är att evakueringsplanen ska kunna docka in på alla sjukhus, som ett slags grunddokument, som man sedan får modifiera utifrån varje sjukhus egenart, som storlek, läge och så vidare, säger hon.

Övningen var också nyttig eftersom den satte fingret på att en kritisk situation kan uppstå inom själva sjukhuset.

– Vi rår inte över stora olyckor som kan leda till ett stort inflöde av patienter, men det här visar också att vi måste satsa mer på det robusta sjukhuset, eftersom vi kan drabbas av vattenbrist eller av att plötsligt stå utan el i tio timmar, säger Ellinor Linde Blidegård.

I bergrummet

Här arbetade 150 personer. Från varje avdelning deltog två läkare, två sjuksköterskor och undersköterska. Dessutom fanns personal från räddningstjänst, ambulans, militär, polis, SOS Alarm samt personal från länsstyrelsen.

24 timmar

Evakueringsövningen pågick mellan 8 och 16, följd av en kort utvärdering. Övningen speglade en långsam, 24-timmars­evakuering, som hade lyckats i skarpt läge.

Evakueringen

Övningen syfte var att alla »patienter« skulle lämna sjukhuset. Den tänkta evakueringen skedde beroende på hälsotillstånd med ambulans­helikopter, ambulans, sjuktransport, taxi, färdtjänst, buss eller privatbil.

Nummer 7—2014

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 7—2014.