Annons

Du är här

Ny klass hjälper inte asylboende

Publicerad26 januari 2015  Text Klara Möller Norén

Lagar och regler

Verksamhetsklass 3B för gemensamhetsboenden är den saknade pusselbiten i Boverkets byggregler. Men problem kvarstår när befintliga lokaler används för nya ändamål.

När Boverkets byggregler (BBR) uppdaterades tidigare i år var ett fokus att lyckas täcka in verksamheter som tidigare varit svårare att klassa. Verksamhetsklass 3, bostäder, delades upp i VK 3A som motsvarar den gamla klassen och VK 3B som är skapad för att ge ett rimligt brandskydd för gemensamhetsboenden. 

– Vi fick ett regeringsuppdrag att utreda om byggreglerna kunde ändras för att göra det lättare att bygga fler bostäder för unga. Uppdraget rörde inte uttalat studentboenden eller HVB, men de passar in, förklarar Anders Johansson, brandingenjör på Boverket. 

Studentbostäder liksom HVB-hem kan ofta bestå av enskilda rum med gemensamma utrymmen som kök. Med de nya reglerna kan dessa byggas i enklare utförande, med avgränsande väggar som står emot brand i bara 30 minuter istället för 60, om det finns automatlarm och nödbelysning i de gemensamma rummen.

Boenden för ensamkommande flyktingbarn är en kategori där det funnits många frågetecken. Anders Johansson tycker att dessa har rätats ut med de nya reglerna. 

– Sen är det komplicerat, som alltid när det gäller boende för personer som placeras i ett hem utan att själva välja eller kunna påverka var och hur de bor. Dessutom är det personal på plats; de ska ha en säker och bra arbetsmiljö som ju arbetsgivaren ansvarar för. Verksamhetsklassen är inget facit, säger Anders Johansson. 

Svår gränsdragning

HVB-hem skapas ofta i befintliga byggnader, inte minst tillfälliga boenden för flyktingar. Husen kan ha varit hotell eller vandrarhem som hör till VK 4. Om byggnaden används för en annan verksamhet ska brandskyddet anpassas efter det.  Kraven utgår då från BBR:s regler för nybyggnation, men anpassas med hänsyn till den befintliga byggnaden. Hur brandskyddet bör utformas påverkas bland annat av om de som bor där kan utrymma själva eller inte. Om de boende behöver hjälpa att utrymma gäller VK 5B, som har mycket höga krav på brandskydd. Men om en person är kapabel att utrymma själv eller inte kan vara svårt att avgöra. En traumatiserad person som verkar må bra skulle kunna triggas av en brand och bli oförmögen att agera.

Erik Almgren är brandingenjör och ordförande i BIV, föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap. BIV tycker att det är bra att BBR utvecklas och nyanseras.

– När det gäller asylboenden är troligen inte byggreglerna nyckeln. Migrationsverket och kommunerna tar oftast befintliga lokaler i bruk för boenden. Att komplettera brandskyddet upp till nybyggnadsnivå kan ofta vara svårt och dyrt. 

BIV upplever att verksamhetsklasserna täcker in de boendeformer som finns i Sverige idag och vill lägga fokus på att förbättra brandsäkerheten i de befintliga byggnader som används som exempelvis asylboenden. 

– Där tror vi på att arbeta parallellt med BBR och lagen om skydd mot olyckor, så att även organisatoriska säkerhetsåtgärder kan vägas in.

Erik Almgren framhåller Migrationsverkets nyckelroll som kravställare och upphandlare, men frågan är om lösningen är svårare än så.

Annika Sandberg är enhetschef på lokalförsörjningsenheten på Migrationsverket. Hon säger att VK 3B skulle vara ett bra verktyg om myndigheten börjar bygga eller bygga om tillfälliga boenden. Klassen finns med i kravlistan för Migrationsverkets senaste upphandling, men är inte applicerbart eftersom inga nya boenden byggs. Annika Sandberg ser andra problem. 

– Vi är måna om att det ska finnas ett rimligt brandskydd, och ställer krav på det. Men vi har ingen egen kompetens inom brandskydd utan arbetar med ramavtalade konsulter som hjälper oss att granska den branddokumentation vi får in i våra upphandlingar. 

Leverantörerna har krav på sig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, som ska kontrolleras och dokumenteras. Det saknas dock en certifiering för vem som får genomföra den kontrollen, liksom standarder för dokumentationen. De riskerar därmed att bli godtyckliga. Migrationsverket vill ha en certifiering att hänvisa till i upphandlingar. Idag kan i princip vem som helst kalla sig brandkonsult och utföra inspektioner.

– Vi har haft dialoger med MSB och räddningstjänsten och försökt få till att de lämnar tillsynprotokoll. Men tyvärr hinner de inte med i den takt vi behöver, säger Annika och fortsätter:

– Dessutom kan räddningstjänsten inte genomföra tillsyner förrän verksamheten är igång,  medan vi måste veta att brandskyddet är godkänt innan verksamheten får starta. Det blir ett moment 22, där räddningstjänsten inte har möjlighet att hjälpa till i någon större utsträckning, trots god vilja och bra dialog mellan myndigheterna.

HVB

Står för Hem för vård eller boende, men kallas ändå ofta HVB-hem i dagligt tal. HVB är en verksamhet som drivs enligt socialtjänstlagen och är inriktad på behandling, stöd, vård eller fostran. Vistelse på HVB-hem är begränsad i tid. Exempel är hem för vård av missbrukare, boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomshem.

Nummer 1—2015

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2015.