Annons

Du är här

Brandskyddsutbildningar får nytt fokus

Publicerad11 september 2015  Text Lina Zommorodi

Bostadsbränder

Kunskapen kring brandrisker och förmågan att skydda sig ser olika ut i olika grupper i samhället. Nu ska kunskapen breddas, med hjälp av stöd till uppsökande ändamål.

Efter fem år av implementerad nollvision kan MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ana tendenser – och väljer att rikta nytt fokus. De har sett över hur de arbetar i olika frågor och bland annat förändrat inriktningen för uppdragsersättningar till ideella organisationer under perioden 2015–2018.

– Det som är nytt är formen för hur man ska stärka förmågan att förebygga och agera vid bostadsbränder. I stället för som tidigare att bjuda in de som redan är intresserade, genom exempelvis utbildningar för föreningar hos räddningstjänsterna så vill vi att organisationer ska jobba med uppsökande verksamhet för att nå de med ett kanske ännu större behov av den här informationen och kunskapen, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

Ny inriktning

De redan etablerade uppdragsutbildningarna ska alltså sikta in sig på att nå nya grupper som vanligen inte nås av brandskyddsinformation, vilket de menar är rätt väg att gå för att få resultat.

– Med ersättningen för utbildningarna kan vi påverka hur vi vill att informationen ska nå ut i samhället. Som det använts hittills har det varit bra, men vi tror att det kan göra ännu större nytta.

Totalt handlar det om 33 miljoner kronor som delas mellan aktörer som arbetar med utbildningar till den enskilde inom brandsäkerhet, men också krisberedskap i stort.

I år landar dessa pengar hos organisationer som ska arbeta uppsökande. Bland de som tilldelats pengar märks bland annat Brandskyddsföreningen och Föreningen rädd­ningskårer i samverkan, FRIS.

– Förhoppningsvis kommer vi kunna se att antalet bränder minskar, genom att människor får bättre förmåga att hantera dem. Då vet vi att det ger resultat, samtidigt är det svårt att säga exakt vad som fungerar, säger Anders Lundberg. 

De grupper som är i behov av särskild information handlar om samma grupper som utmärker sig i statistiken för bostadsbränder.

Av de som omkommer är exempelvis äldre och personer med funktionsnedsättning överrepresenterade. Likaså många grupper som står utanför de vanliga kommunikationskanalerna och går miste om viktig information, exempelvis personer i ekonomiskt utsatta områden och de med bristande kunskaper i svenska. I dessa områden inträffar också ofta bränder.

– För att nå bättre resultat måste vi arbeta mer med individanpassat brandskydd och riktad information, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

Erfarenhet ger trygghet

Att rikta informationsinsatser till hemtjänsten tror MSB är en nyckelfaktor för att minska bränderna hos äldre, och nu vill han se förändring i ännu fler kommuner.

– Det är viktigt att få med samhällsinstanser och anhöriga runt riskgrupper i det här arbetet, inte bara de utsatta. De behöver ruskas om för att ta hand om individer som kan behöva ett särskilt individanpassat brandskydd, säger Anders Lundberg.

Att metoden som sådan är effektiv visar erfarenheter från Malmö. Där har Räddningstjänsten Syd kunnat se en kunskapshöjande effekt efter hembesök och insatser med direkt kommunikation till äldre och personer i ekonomiskt utsatta områden liksom utbildning av hemtjänstpersonal.

– Det har lett till en minskning i antalet utvecklade bränder i dessa områden. Jag tror starkt på att det är en metod som fungerar, säger Anders Lundberg.

Denna satsning ligger också i linje med nyligen framkomna resultat från forskning från Karlstads universitet (se nästa sida).

– Deras resultat tyder just på att de som drabbas av brand i relativt många fall kan hantera den. Men för en liten del så fungerar inte det och de omkommer.

– Det stödjer vår tanke och att det inte är de som redan är intresserade som behöver informationen. Det gör också att jag känner mig ännu tryggare med de val som vi har gjort, exempelvis vad gäller ersättning till uppdragsutbildningar, säger ­Anders Lundberg.

Uppdrag: utbildning

33 miljoner kronor beviljar MSB årligen i uppdragsersättning till ideella organisationer som genomför kursverksamhet riktad till allmänheten. Syftet är att öka den enskildes kunskap om risker och förmåga att förebygga och hantera bostadsbränder, anlagda skolbränder liksom övriga olyckor samt arbetet med säker information. Tolv organisationer har beviljats uppdragsersättning för perioden 2015–2018. Dessa ska erbjuda kostnadsfri utbildning i den enskildes säkerhet och beredskap.

Nummer 5—2015

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2015.