Annons

Du är här

Utmaningar med ny teknik som vattendimma

Publicerad20 maj 2016  Text Lina Zommorodi

Sprinkler

Vattendimma som släckmedel tar marknadsandelar, men brandingenjör Erik Almgren ser utmaningar med systemet. Det behövs till exempel mer statistik för att visa på dess tillförlitlighet.

Enligt Boverkets byggregler, BBR, ska byggnader utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. När det gäller automatiska släcksystem lyfter BBR att de ska ha hög tillförlitlighet när det gäller förmågan att släcka eller kontrollera en brand under avsedd tid. Men vad händer om systemen inte är så tillförlitliga som det är tänkt?

Den frågan vill Erik Almgren, brandkonsult på Bengt Dahlgren Brand & Risk, belysa. Han menar att det handlar om att inte enbart fokusera på funktion i fråga om vilken typ av system som släcker vilken typ av bränder.

– Jag tror att många lätt förbiser frågan om tillförlitlighet. Det handlar inte bara om hur släcksystem presterar i en testmiljö, utan hur sannolikt det är att de verkligen fungerar som de ska i verkligheten, säger han och fortsätter:

– Jag är riskingenjör, så jag är van att inte tänka svart och vitt. Det finns alltid en viss risk att system fungerar fel.

Risk med dimma

Det är framför allt högtrycksystem som Erik Almgren ser särskilda utmaningar med. Vattendimma är en teknik under snabb utveckling och branschen växer.

Från att främst ha funnits inom offshoreindustrin börjar tekniken nu att ta sig in i traditionella byggnader och sjukhus. Fördelen är bland annat att det handlar om små rördimensioner, vilket gör att de tar lite utrymme och är lätta att hantera. Att systemet använder lite vatten vid en släckinsats minskar också eventuella vattenskador, vilket är positivt egendomsskyddsmässigt.

– Men högtryckssystem, som vattendimma, riskerar att visa sig vara mindre robusta. Systemen har mycket känsligare utrustning än vanliga lågtryckssystem som vattensprinkler, till exempel när det kommer till pumpar och sprinklerhuvuden. Förekommer smuts och avlagringar kan de göra att systemet inte fungerar som det ska.

Bristfällig statistik

Erik Almgren menar därför att vattendimsystem har egenskaper som kan medföra en större risk för att systemet inte fungerar tillförlitligt, alltså inte fungerar som det ska när det verkligen gäller.

– Det handlar inte om att de inte är designade för branden som uppstår, utan om hur de faktiskt klarar av den och konsekvent fungerar som de ska och sannolikheten för det, säger Erik Almgren och fortsätter:

– Det finns indikationer på att det här är ett fokusområde som man ska bevaka aktivt. Och det är definitivt något som man som projektör har ansvar att förhålla sig till. Man kan inte bara plocka sprinklerstatistik och tänka att den är tillämpbar på högtryckssystemen, för det är absolut inte säkert.

Det finns väldigt lite svensk statistik som rör sprinkler, och ännu mindre kring vattendimma. I stället förlitar vi oss ofta på USA och Australien som har kommit längre, men också här främst kring sprinkler.

– Sådana här system behöver lång tid på sig, uppemot 50 år, för att man ska kunna dra stabila och långtgående slutsatser. Tio års erfarenhet är inte så mycket i sammanhanget. Men över tid kommer man se om vattendimsystem är mindre funktionssannolika eller inte. Troligt krävs mer ansträngning i driftskedet för att matcha tradi­tionella vattensprinklersystem.

Vattendimma

Vattendimma är fortfarande en teknik under snabb utveckling. För närvarande måste släckegenskaperna för system av typen vattendimma verifieras för den specifika brandrisken och det skyddade utrymmets rumsvolym och geometri.

Källa: SP

Utdrag ur BBR avsnitt 5

Om ett automatiskt släcksystem är en förutsättning för brandskyddets utformning ska det utformas så att det, med hög tillförlitlighet, har förmåga att släcka eller kontrollera en brand under avsedd tid. Systemet ska aktivera tillräckligt snabbt och ska utformas med tillräcklig täckningsgrad för att säkerställa avsedd funktion. 

Systemet ska ha sådana egenskaper som krävs för att säkerställa att aktivering kan ske med hög tillförlitlighet. Systemet ska utformas så att korrosion, termisk påverkan eller andra faktorer i byggnadens miljö inte påverkar tillförlitligheten. 

System med släckmedel som kan ha toxiska egenskaper ska utformas så att betryggande personsäkerhet upprätthålls. 

Anläggningen ska ha ett skydd mot att funktionen störs på grund av brand. 

Nummer 3—2016

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2016.