Annons

Du är här

En lärare visar en elev ut ur klassrummet

Så gör du rätt i skolan

Publicerad21 oktober 2016  Text Lina Zommorodi

Skola

Tydliga regler är en förutsättning för en fungerande skolmiljö men vad är egentligen tillåtet och inte enligt lagen?

En elev stör koncentrationen i klassrummet genom att prata och spela musik på sin telefon. När läraren säger till blir eleven arg och det blir en hotfull situation.

– Här uppstår ibland en osäkerhet hos skolpersonal om vad de får göra, säger A­nnica Odelind, som arbetar med brottsförebyggande åtgärder vid polisen i Medelpad. 

Hon och hennes kollegor är därför ute i länets skolor för att stötta skolpersonal när det finns frågetecken kring sådana här situationer. 

I just det här fallet har läraren rätt att ta en elevs mobil om den ligger på bänken, men däremot inte ur elevens hand. Läraren får också mota ut eleven ur klassrummet och om det behövs agera i självförsvar och använda den grad av våld som situationen kräver för att skydda sig själv och andra.

– Det är okej att ta tag i en elev och föra ut personen ur klassrummet, försäkrar A­nnica Odelind.

Stärka vuxenvärlden

Syftet med att informera i skoljuridik är att stärka vuxenvärlden kring eleverna så att personal inte ska dra sig för att kliva in i situa­tioner och till exempel avvisa en elev
– eller skrämmas av hot om anmälan av elev eller förälder. 

– Känner man, som lärare, att man har på fötterna – att man får avvisa en elev, och vet hur man ska göra det – signalerar det en trygghet i skolvärlden, vilket är att föredra framför att agera osäkert och backa. 

På vissa skolor finns det dock inga uppbyggda rutiner kring dessa frågor, berättar Annica Odelind, vilket leder till stor osäkerhet för både lärare och elever. Hon framhåller att även om varje enskild lärare har ett ansvar, behöver ledning och rektor ha visat vägen och stakat ut grundförutsättningarna så att varje individ vet vad som gäller.

– Det är en process att bygga upp regler och det är därför viktigt att skolledningen inför tydliga riktlinjer så att alla – både elever och lärare –  vet hur man får och bör agera i skolmiljön. Och att rektorn också stöttar sin personal om det uppkommer en situation, säger hon och fortsätter:

– Att låta eleverna ta över är aldrig bra. Tydliga regler ger lugn i klassen.

Aktuellt ämne

I media är dock bilden att lärarna just tar allt mindre makt och delvis som ett resultat av detta blir skolresultaten sämre. Men riktigt så dåligt – eller svart eller vitt – är det inte, menar Annica Odelind.

– Vi har ett mer individanpassat samhälle i dag, som också innefattar större valfrihet. Med det följer en större mix av elever med olika bakgrunder, regler och rutiner där färre känner varandra; det gäller även föräldrarna.

Och det finns en annan grupp som också har ett ansvar, betonar Annica Odelind, och det är just föräldrarna. Därför är polisen i Medelpad ute och pratar direkt med dem vid föräldra­möten på skolor.

– Det finns föräldrar som är duktiga på att lägga över ansvaret på skolan och sedan titta bort. De vill inte lyssna, utan tycker att skolan gör fel. Men föräldrar hjälper inte sitt barn på det sättet; ta ett större ansvar och reagera i stället. Då kan en elevs destruktiva beteende stoppas innan det behöver gå så långt.

Terminologi

Nödvärnsrätt: innebär rätt till fysiskt självförsvar, alltså att ingripa med våld eller hot om våld för att förhindra brottsligt våld mot person eller egendom. Nödvärnsrätten gäller bara det akuta ingripandet och får inte innebära mer våld än vad situationen kräver. Nödvärnsrätten gäller för alla och därmed även för rektorer, lärare, annan personal och elever.

Proportionalitetsprincipen: åtgärder ska inte gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet, alltså använd den grad av kraft som händelsen kräver och inte mer.

Tips!

  • Kalla gärna på en annan personal, för att vara två när en situation uppstår.
  • Prata med kollegor och rektor om situationer som du tycker känns olustiga. Då förstår de dina känslor och kan bistå med stöd när en situation uppkommer. 
  • Dokumentera vad som hände efter händelsen och vad du gjorde i situationen.
  • Dela ut ett papper med förhållningsregler och information vid skolstart om att rektor har rätt att öppna elevskåpen som varje elev och vårdnadshavare skriver under.

Det här får skolpersonal göra:

  • Ta i eleven, till exempel i armen, och med milt tvång mota ut och avvisa hen.
  • Ta en elevs mobil från bänken. Helst efter att först ha bett om den och pratat om situationen. Däremot är det inte tillåtet ta mobiltelefonen ur handen på eleven.
  • Öppna ett elevskåp om det finns anledning.

Nummer 5—2016

Omslaget för BrandSäkert 5 2016
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2016.