Annons

Du är här

Hållbar byggnad?

Publicerad17 maj 2017  Text Lisa Björk

Experten

Jag är brandskyddsansvarig på ett fastighetsbolag. Vi har börjat jobba med hållbarhet och jag undrar hur vårt brandskydd kan hänga ihop med vårt hållbarhetsarbete?

Svar/

Det är ett jättebra initiativ att låta brandsäkerheten ingå i hållbarhetsarbetet. Genom att koppla samman de här viktiga frågorna kan synergilösningar skapas, som bidrar till mer långsiktiga byggnader som håller både vad gäller funktion och säkerhet.

Bränder påverkar samhällets hållbara utveckling på flera sätt. I boendemiljöer bidrar ett ökat brandskydd till både en upplevd och faktisk trygghet för de boende. En brand leder inte bara till stora konsekvenser för de drabbade, utan också för grannar och samhället runtomkring. Bränder kostar också mycket pengar, både för individen och för fastighetsägaren. Att analysera vilket brandskydd som är kostnadseffektivt över tid kan alltså vara lönsamt.

Bränder påverkar även miljön negativt genom utsläpp av brand­gaser och släckvatten som innehåller miljöfarliga ämnen. De byggåtgärder som följer efter en brand har även de en negativ klimatpåverkan. Om bränder kan förhindras eller begränsas genom rätt val av brandskyddslösningar kan byggnaden följaktligen bli mer hållbar.

Fastighetsägarens ansvar för brandskyddet är stort. Hen är skyldig att uppföra byggnader så att lagkraven för brandskydd är uppfyllda och sedan ska byggnaderna underhållas så att brandskyddet lever kvar över tid. Det är viktigt att vara medveten om vilka krav som ställs. Om byggnaden dessutom ska vara hållbar kan det krävas ett högre brandskydd, till exempel att montera brandvarnare i varje lägenhet och att kontrollera dessa med jämna mellanrum.

Många fastighetsägare väljer att informera sina hyresgäster om att det är deras ansvar att ha fungerande brandvarnare i sina bostäder, vilket uppfyller de regelverk som finns. Men är det hållbart? Statistiken visar att många saknar fungerande brandvarnare. Det gäller även dem som kontinuerligt får information från fastighetsägaren om att de borde ha det.

Vi vet att brandvarnare räddar både liv och egendom. Att veta att det finns fungerande brandvarnare i alla bostäder inger också en känsla av trygghet hos de boende. Ett enkelt sätt som förvaltningsansvarig att bidra till byggnadens hållbarhet är att se till att finns fungerande brandvarnare i alla lägenheter. Det är dessutom en åtgärd som är både billig och enkel att genomföra.

Brandskyddsföreningen ser dessutom gärna att man tar det ett steg längre genom att installera nätanslutna brandvarnare i alla lägenheter, framförallt vid nyproduktion eller ombyggnader. En nätansluten brandvarnare drivs med el, men har också batterier som backup vid strömavbrott. Risken för att brandvarnaren inte fungerar när den behövs minskar med de här systemen.

Ett annat sätt att bli mer hållbara är att integrera hållbarhetsfrågorna i arbetsprocesserna vid nyproduktion och ombyggnader. Även här borde brandskyddets utformning finnas med, till exempel vid val av energisystem, byggmaterial och brandcellsindelning. Dessutom är det viktigt, och just hållbart, att brandskyddslösningarna finns tydligt beskrivna i drift- och underhållsplaner så att brandsäkerheten upprätthålls över tid. Brandskyddsföreningen uppmuntrar alla fastighetsägare att arbeta mer systematiskt med sitt brandskydd och koppla samman brandskyddets utformning med byggnadernas hållbarhet.

Lisa Björk

Enheten för brandsäkerhet, Brandskyddsföreningen

Nummer 3—2017

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2017.